(طرح تله) TSP

New-TSP

رله کنترل فاز

Type: TSP

(3Phase Controller)

جهت جلوگیری از سوختن موتور های سه فاز در اثر

  • قطع فاز
  • نوسانات شبکه
  • جابجایی فاز

دارای 

  • پتانسیومتر تنظیم درصد خطای ولتاژ از ۵٪ الی٪ ۳۵
  • پتانسیومتر تنظیم زمان تاخیر در قطع از ۱ الی ۱۰ ثانیه