(سه پتانس) S-201 MAX

رله الکترونیکی کنترل فاز S201

Type : S-201 MAX

(3Phase Controller)

محافظت موتور در برابر

  •  قطع یک یا دو فاز
  • جابجایی فاز
  • افزایش و کاهش ولتاژ
  • عدم تقارن خطوط

دارای

  • پتانسومتر تاخیر در زمان وصل
  • پتانسومتر تاخیر در زمان قطع
  • پتانسومتر درصد خطای ولتاژ
  • ترمینال آسانسوری