(تغذیه ترانسی) SP-4

(رله کنترل فاز (تغذیه ترانسیSP1SP4

Type : SP-4

(3Phase Controller)

جهت جلوگیری از سوختن موتور های سه فاز در اثر 

  • قطع فاز
  • نوسانات شبکه
  • جابجایی فاز

دارای 

  • پتانسیومتر تنظیم درصد خطای ولتاژ از ۵٪ الی ٪۳۵
  • پتانسیومتر تنظیم زمان تاخیر در قطع از ۱ الی ۱۰ ثانیه