(بدون نول) SP-111

(رله الکترونیکی کنترل فاز (بدون نولSP111

Type : SP-111

(3Phase Controller)

جهت جلوگیری از سوختن موتور های سه فاز در اثر

  • قطع فاز
  • نوسانات شبکه
  • جابجایی فاز

دارای

  • پتانسیومتر تنظیم درصد خطای ولتاژ از ۵٪ الی ٪۳۵
  • پتانسیومتر تنظیم زمان تاخیر در قطع از ۱ الی ۱۰ ثانیه