S-401 MAX

رله الکترونیکی کنترل سطح مایعاتS401 MAX

Type : S-401 MAX

(Liquid Level Control)

طراحی شده برای

  • کنترل سطح آب مخزن
  • جلوگیری از کارکرد خشک موتور شناور چاه
  • دارای ترمینال آسانسوری