S-501 MAX

رله الکترونیکی کنترل تکفازS501 MAX

Type : S-501 MAX

(Single Phase Control)

طراحی شده برای

  • حفاظت مصرف کننده های تکفاز
  • حفاظت کمپرسور های مبرد
  • با قابلیت تنظیم زمان تاخیر در وصل
  • قابلیت تنظیم حداقل ولتاژ
  • قابلیت تنظیم حداکثر ولتاژ
  • دارای ترمینال آسانسوری