(در آمپر های مختلف) SLC-1

رله کنترل بارSLC-1

Type: SLC-1

(Overload Current Relay)

  • جهت جلوگیری از سوختن موتور های سه فاز و تکفاز در اثر اضافه جریان
  • جایگزین بسیار مناسب بی متال
  • زمان عکس العمل قطع قابل تنظیم
  • عدم وابستگی به دمای محیط
  • مدار الکترونیکی بسیار دقیق
  • از ۰/۴ الی ۵۲ آمپر در ۹ رنج مختلف