تایمر دوزمانه

stfType: STF

(Flip-Flop Timer)

  • با دو پتانسیومتر مجزا برای تنظیم زمان های هر یک از کنتاکتهای باز و بسته در زمان های مختلف
  • زمان سنجی دقیق